Правилник Шантићевих вечери поезије

Члан 1

Шантићеве вечери поезије су културно-умјетничка манифестација регионалног карактера која окуплја књижевне ствараоце и умјетнике бивше Југославије и шире.

Члан 2

Шантићеве вечери поезије (у далјем тексту: Вечери) одржавају се од 1969. године. У континуитету његују традицију обилјежавања сјећања на пјесника Алексу Шантића од 1925. године до данас. Организују се сваке године као вишедневна културно-умјетничка манифестација.

Члан 3

Сједиште Вечери је у Мостару, а дио програма се одржава и у Невесињу (другој кући пјесника Алексе Шантића), гђе су се Вечери одржавале од 1992. до 2007. године када је због ратних и послијератних околности одржавање Вечери у Мостару било онемогућено. Посебном одлуком Управног одбора манифестације дио програма Вечери се може одржавати и у другим градовима Херцеговине.

Члан 4

Вечери подстичу и афирмишу српску културу и умјетност Мостара и Херцеговине и доприносе изградњи јединственог културно-умјетничког наслјеђа свих народа који на овом простору вијековима живе.

Члан 5

Вечери организује Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ – Градски одбор Мостар, чији Управни одбор организује манифестацију или посебном одлуком именује организациони тим задужен за припремање и реализовање Вечери.

У организацији Вечери учествују и Српско пјевачко друштво „Гусле“ Мостар и Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ – Општински одбор Невесиње.

Члан 6

Управни одбор СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар (у далјем тексту: Одбор) доноси Правилник, утврђује програм Вечери, доноси финансијски план прихода и расхода Вечери, одлучује о датуму одржавања манифестације и рјешава приговоре и жалбе.

Члан 7

Одбор доноси одлуке на сједницама већином гласова присутних чланова Одбора. Сједнице заказује предсједник или потпредсједници у договору са предсједником Одбора.

Члан 8

Записници одржаних сједница, билјешке и остали материјали чувају се у архиви СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар.

Члан 9

Одбор се брине о остваривању програма манифестације, одређује учеснике, стара се о извршењу финансијског плана и подноси извјештај о свом раду Главном одбору СПКД „Просвјета“ БиХ у Сарајеву и добротворима и институцијама које материјално помажу Вечери.

Члан 10

Сваке треће године, у склопу Вечери, уручује се књижевна награда „Алекса Шантић“ за поезију, коју дођелјује СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар, а по одлуци стручног жирија којег именује Одбор.

Члан 11

Средства за организацију Вечери обезбјеђују се од добротвора и институција које финансирају пројекте културе и умјетности.

Члан 12

Средства Вечери користе се према финансијском плану за остварење програма.

Члан 13

Измјене и допуне Правилника Вечери врше се по поступку по којем су и усвојена.

Члан 14

Тумачење Правилника даје Одбор.

Правилник је усвојен на сједници Одбора, 30. јануара 2012. године, у Мостару.

Предсједник Одбора

Проф. др Александар Ратковић